O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE U POVIJESNIM ČASOPISIMA


Projekt Bibliografije hrvatske historiografije u povijesnim časopisima donosi popise tekstova u važnijim historiografskim i drugim kulturnim časopisima. Dosad su objavljene dvije knjige bibliografije – za razdoblje 2000-2004. i za razdoblje 2005-2008. Knjige su uredili Irina Starčević Stančić, Vlatka Dugački i prof. dr. Damir Agičić, a sudjelovali su znanstveni novaci i doktorandi dr. Mladen Tomorad, Branimir Janković, Josip Mihaljević, Petar Bagarić i Stipe Kljaić.

U sklopu kolegija o povijesti hrvatske historiografije u 20. stoljeću u projekt su se uključili i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji su obradili časopisnu produkciju od 1990. do 1999. godine. Ovdje je dostupna radna nepotpuna verzija bibliografije 1990-2004.

Podatke o časopisima i ključne pojmove upisivali su: Antić Josip; Bali Tomislav; Bebek Irena; Beljak Ivana; Buhin Tatjana; Cetinić Vlatko; Chvala Andrej; Čondrić Tea; Ćapeta Frane; Drakulić Sonja; Gašpar Josip; Glavaš Zvonimir; Horg Maja; Ipša Fabijan; Katavić Nina; Kokotec Jasmin; Kovačić Marko; Marčeta Željka; Maričić Alan; Mlikotić Stipe; Moric Kristijan; Nosković Kristina; Pantić Julija; Papac Katarina; Papo Bibijana; Pintarić Igor; Popović Nina; Previšić Martin; Putnik Ivana; Radovčić Marija; Rastović Ivan; Sabljak Ivana; Sarić Nikolina; Savić Marko; Šimetin Šegvić Filip; Šimunaci Ana; Šumiga Ivan; Šušak Tomislav; Švraka Danijel; Tamburić Pavle; Tinodi Đurđica; Turković Martina; Vidaković Stjepan.

Objavljeno: 04.11.2010.