Poziv za sudjelovanje – zbornik „1918: POČETAK I KRAJ“ / “1918: THE BEGINNING AND THE END”

Zbornik „1918: početak i kraj“ bit će objavljen kao posebno izdanje posvećeno 1918. godini u sklopu edicije Radova Zavoda za hrvatsku povijest. Prijave i sažetke od cca. 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 15. veljače 2018.

 

 

1918: POČETAK I KRAJ
Tranzicija, emocije, sjećanja

 

 

Kraj Velikog rata 1918. godine značio je i kraj višestoljetnih multinacionalnih imperija, a ujedno početak stvaranja novih nacionalnih država i državnih zajednica. Stota obljetnica završetka Prvog svjetskog rata prigoda je da se različiti procesi čiji se počeci ili krajevi nalaze upravo u 1918. godini ponovno promišljaju i ponovno vrednuju, polazeći od postojećih gledišta, u susret novim pristupima i novim interpretativnim mogućnostima.

 

 

Namjera je ovog zbornika uspostaviti komunikaciju između hrvatske historiografije i istraživača koji se bave različitim dionicama povijesti Srednje i Jugoistočne Europe kako bi se u ovim kompleksnim i integralnim temama izbjegla jednostranost nacionalnog pogleda i upozorilo na različite aspekte zajedništva u iskustvu poslijeratne tranzicije na balkanskom i podunavskom prostoru.

 

 

Željeli bismo se također osvrnuti i na obljetnicu Oktobarske revolucije, događaja sa dubokim posljedicama na povijest Srednje i Jugoistočne Europe, kojeg bi kao kolektivno iskustvo ovog prostora također trebalo ponovno vrednovati. Osim toga je utisak Oktobarske revolucije jasno vidljiv i u raznim revolucijama na području Srednje i Istočne Europe tijekom 1918. godine.

 

 

Tranzicija, emocije i sjećanje tri su ključna koncepta koji bi priloge za ovaj zbornik trebali na različite načine usmjerivati ili biti njegovi zajednički nazivnici. Jer, kako je to često kod bitnih svjetskih prijelomnica, godina u kojoj nestaje Austro-Ugarska Monarhija i u kojoj nastaju nove nacionalne državne zajednice, godina je velikih emocija ne samo kod političkih elita, već i među širim masama. Ona prema tome ne predstavlja tek „godinu pobjede“, već vrijeme velikih očekivanja i iluzija, razočaranja i otrežnjenja. Tako snažna prekretnica duboko se također urezala u sjećanje, formirajući s jedne strane „kulturu sjećanja“ jednog minulog Imperija, ali diktirajući ili ukazujući na buduće dominantne narative novih državnih zajednica: povjesničari će stoga često upravo 1918. godinu markirati kao godinu konačnog definiranja novih državnih zajednica i nacionalnih identiteta. Povrh toga, sve srednjoeuropske zemlje na ovaj ili onaj način prolaze određenu tranziciju koja se odražava na politički, kulturni i gospodarski život, ukazujući kako se 1918. godine nastavljaju ili prekidaju određeni procesi. Zbornik je stoga otvoren stručnjacima za „dugo 19. stoljeće“, kao i „kratko 20. stoljeće“ – „doba ekstrema“ (E. Hobsbawm), ali i onima koji su povjesničari tranzicije, shvaćene kao vrijeme nakon pada Berlinskog zida za zemlje Srednje i Istočne Europe. Konačno, pitanje je kakav je 1918. bila početak, a još više je li uopće vrijeme obilježeno zbivanjima krajem 1918. završeno.

 

 

Zbornik „1918: početak i kraj“ bit će objavljen kao posebno izdanje posvećeno 1918. godini u sklopu edicije Radova Zavoda za hrvatsku povijest. Prijave i sažetke od cca. 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 15. veljače 2018. na e-mail adresu: phillip.simetinsegvic@gmail.com. Pripremni odbor Radova Zavoda za hrvatsku povijest odlučit će o prihvaćenim prijavama. Radni su jezici zbornika engleski i hrvatski. Članci će biti podvrgnuti recenzijama, a to znači da je nužni rok za predaju članaka 30. lipnja 2018. godine. Maksimalni opseg članaka (s bilješkama) može biti 40.000 slovnih mjesta s razmacima (Times New Roman/12).

 

 

Teme koje bi se u zborniku posebno trebale razmatrati su, primjerice:

 

-raspad velikih imperija i sentiment prema nestalim režimima;

-memorija velikih imperija i pisanje njihove prošlosti;

-iskustva tranzicije: očekivanja i rezultati;

-aspekti društvene, ekonomske, političke, kulturne tranzicije;

-utjecaj Prvog svjetskog rata na proces demokratizacije u Srednjoj Europi na lokalnom i državnom nivou;

-uloga veteranskih organizacija u političkom životu;

-analiza gospodarskih procesa i njihovog utjecaja na novonastale državne zajednice;

-uloga starih političkih elita/sudbina elita u novonastalim državama;

-utjecaj ideja Oktobarske revolucije na novonastale srednjoeuropske i balkanske države i političku klimu u njima;

-iskustvo rata/završetka rata i prijelomnih događaja na razini svakodnevnog života i/ili memorije;

-rodna povijest i iskustvo završetka rata;

-utjecaj ratne/poslijeratne propagande na svakodnevni sentiment određenih društvenih slojeva;

-vizije budućnosti u 1918. godini.

 

 

1918: THE BEGINNING AND THE END
Transition, emotions, memories

 

The end of the Great War in 1918 also meant the end of centuries-old multinational empires, and at the same time the beginning of the creation of new national states and state communities. The hundredth anniversary of the end of the First World War is an opportunity for a re-consideration and re-evaluation of the various processes whose beginnings or ends were in 1918, moving from the existing views towards new approaches and new possibilities of interpretation.

 

The intention of this volume is to establish communication between Croatian historiography and researchers dealing with various aspects of the history of Central and South-Eastern Europe in order to avoid unilateral national views on these complex and integral themes and accentuate the different aspects of collectiveness in the experience of post-war transition in the Balkans and the Danubian region.

 

Transition, emotions and memory are the three key concepts that should steer or connect the contributions to this volume. As is often the case with the major global milestones, the year in which the Habsburg Monarchy disappears and the new national state communities emerge, is also the year of great emotions, not only among political elites but also among wider masses. It is therefore not only “the victory year”, but also a time of great expectations and illusions, disappointment and sobering. Such a strong turning point has deeply engraved on memory, forming, on the one hand, a “memory culture” of the gone Empire, but also directing and influencing the future dominant narratives of the new states: historians will therefore often mark the year 1918 as the year of the final definition of new states and national identities. Additionally, all Central European countries were in some way in transition, which reflected on political, cultural and economic life, showing that in 1918 certain processes continue or stop. The volume is therefore open both to the experts for the “long 19th century”, as well as to those for “the short 20th century” – “the era of extremes” (E. Hobsbawm), but also to historians of transition, understood as the time after the fall of the Berlin Wall for Central and Eastern Europe. Finally, the question is what kind of the beginning the year 1918 was, and moreso if the time marked by the events of 1918 is even over.

 

 

The “1918: The Beginning and the End” volume will be published as a special edition of the journal Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Entries and summaries of approx. 2000 characters should be submitted by January 30, 2018. The preparatory committee of the journal will decide on acceptance of applications. The working languages ​​are English and Croatian. Articles will be subjected to reviews, which means that the deadline for submitting the articles is June 30, 2018. The maximum length of articles (with notes) is 40,000 characters (Times New Roman / 12).

 

 

Topics to be considered are, for example:

– breakup of great empires and sentiment towards past regimes;
– memory of great empires and writing of their history;
– experience of transition: expectations and results;
– aspects of social, economic, political, cultural transition;
– impact of the First World War on the process of democratization in Central Europe at the local and state level;
– role of veteran organizations in political life;
– analysis of economic processes and their impact on new states;
– role of former political elites / the fate of elites in newly-emerged states;
– influence of the ideas of ​the October Revolution on the new states in Central Eurioe and the Balkans and their political climate;
– experience of war/end of war and milestone events at the level of everyday life and/or memory;
– gender history and experience of the end of war;
– influence of war/postwar propaganda on the daily sentiment of certain social strata;
– visions of the future in 1918.

 

Odgovori