Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

U Narodnim novinama objavljen je 20. ožujka 2019. novi kurikulum povijesti, koji je od danas dostupan i u elektroničkom izdanju.

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

 

ODLUKU

 

O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET POVIJEST ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

I.

 

Ovom Odlukom donosi se kurikulum za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.

 

II.

 

Sastavni dio ove Odluke je kurikulum nastavnog predmeta Povijest.

 

III.

 

Početkom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage:

 

– Nastavni plan i program za osnovnu školu koji se odnosi na predmet Povijest objavljen u »Narodnim novinama«, broj 102/06,

 

– Nastavni plan i program za stjecanje školske spreme u programima opće, jezične, klasične i prirodoslovno-matematičke gimnazije koji se odnosi na predmet Povijest, a donesen je Odlukom o zajedničkom i izbornom dijelu programa za stjecanje srednje školske spreme u programima opće, jezične, klasične i prirodoslovno-matematičke gimnazije, klasa: 602-03/94-01-109, urbroj: 532-02-2/1-94-01, Zagreb, 2. ožujka 1994. (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, 1994.),

 

– Nastavni plan i program prirodoslovne gimnazije koji se odnosi na predmet Povijest, a koji je donesen Odlukom o nastavnom planu i programu prirodoslovne gimnazije, klasa: UP/I-602-03/03-01/0115, urbroj: 532-02-02-01/2-03-2 od 2. prosinca 2003. godine.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za učenike 5. razreda osnovne škole i 1. razreda gimnazije od školske godine 2019./2020., za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole, 2. i 3. razreda gimnazije od školske godine 2020./2021., za učenike 8. osnovne škole i 4. razreda gimnazije od školske godine 2021./2022.

 

Klasa: 602-01/19-01/00026

 

Urbroj: 533-06-19-0049

 

Zagreb, 18. ožujka 2019.

 

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

 

 

KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA POVIJEST ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ:

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_27_557.html?fbclid=IwAR29okZxBKn-CZL-q_TAG5Che421FJgUN5inia7xnxBuB1nmSZVswq2bG3Q

 

 

One comment

Odgovori